دانلود نقشه زمین شناسی یک صدهزار

نقشه‌های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰

نقشه زمین شناسی نوعی نقشه است که به منظور نمایش عوارض و خصوصیات زمین شناختی یک منطقه ترسیم می‌گردد. توپوگرافی، واحدهای سنگی، چینه‌ها، ساختارها و ... هر یک ...